Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Ἁγία Ὄλγα τῆς εἰσαγαγούσης τὸν Χριστιανισμὸν ἐν Ῥωσία

Ὄλγα ἡ ἁγία αὔτη βασίλισσα τῆς Ῥωσίας, ἡ διὰ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος μετονομασθεῖσα Ἑλένη κατὰ τὸ ἔτος 957 ἀπὸ Χριστοῦ, ὑπῆρξεν, ὠε λέγει ὁ Νέστωρ ἡ Ἠὼς καὶ τὸ Ἄστρον τῆς σωτηρίας τοῦ χριστιανισμοῦ ὡς καὶ διὰ τὴν ὑψηλὴν ἐν γένει θρησκευτικὴν καὶ πολιτιστικὴν σταδιοδρομίαν αὐτῆς ὁμοιάζουσαν πρὸς τὸν βίον τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.Δύσκολον εἶναι να περιγράψῃ τὶς λεπτομερῶς τάς ἀόκνους προσπαθείας καὶ τὴν ἐνδελεχῆ διδασκαλίαν αὐτῆς πρὸς διαφωτισμὸν τοῦ Ῥωσικοὺ λαοῦ καὶ τοῦ ἀπίστου υἱοῦ τῆς Σβιατοσλαύου, οὐχὶ δὲ μόνον μὲ τὴν διδασκαλίαν, ἀλλὰ πολὺ περισσότερον μὲ τὰ καλὰ ἔργα ὡς παράδειγμα καὶ μὲ τάς θερμὰς ὁλονυκτίους δεήσεις καὶ τὰ διάπυρα δάκρυα παρεκάλει τὸν Θεόν, ὅπως φωτίση καὶ καθοδηγήση καὶ τὸν ἐθνικὸν υἱὸν αὐτῆς καὶ τὸν Ῥωσικὸν λαὸν εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.Ἀπήρχετο δὲ καὶ εἰς πολλὰς πόλεις τῆς Ῥωσίας καὶ συνέτριβε πανταχοῦ τὰ εἴδωλα καὶ τὸν λαὸν προσῆγεν εἰς τήν του Χριστοῦ λατρείαν, στήνουσα Σταυρούς, ἐξ ὧν πολλὰ σημεῖα καὶ θαύματα ἐγένοντο πρὸς βεβαίωσιν τῶν πιστῶν.Ἡ Ἁγία αὔτη ἐλθοῦσά ποτε εἰς τὸ βυζάντιον μετὰ τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς ἔτυχεν ἐκεῖ θερμῆς ὑποδοχῆς διὰ τοὺς ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀγῶνας αὐτῆς ἐπιστρέψασα εἴτα εἰς Ῥωσίαν καὶ εἰς πλείστους ἔτι ἀγῶνας ἐπιδοθεῖσα καὶ ψυχὰς ἀναριθμήτους τῷ Θεῷ παραδώσασα παρέδωκε τέλος καὶ τὴν ἁγίαν αὐτῆς ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ τὴν Ἑνδεκάτην (11ην) τοῦ μηνὸς Ἰουλίου.

Αναγνώστες