Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Προς εκείνους που ζητούν την φορολόγηση της Εκκλησίας

Κατά τας τελευταίας εβδομάδας είμεθα αντιμέτωποι με δηλώσεις πολιτικών, όλων των κομμάτων, τα οποία ζητούν την φορολόγησιν της Εκκλησίας.
Αυτοί «ρήμαξαν» την οικονομίαν άνευ πολέμου και εμφυλίου πολέμου, η Εκκλησία πρέπει να πλήρωση τα σπασμένα της λεηλασίας, την οποίαν επροκάλεσαν.
Εάν, όμως, αντίδραση η Εκκλησία και είπη προς τους πολιτικούς: «Ελάτε να πάρετε τα ευαγή ιδρύματα, τα οποία έχω και να τα λειτουργήσετε» ή είπη «αδυνατώ να παράσχω βοήθειαν εις γέροντας, ασθενείς, αναξιοπαθούντας, οι οποίοι ευρίσκονται εις πεντακόσια και πλέον ιδρύματα», τότε τι θα κάμνουν οι πολιτικοί και τα κόμματα; Πώς θα ανταποκριθούν και ποίαι κοινωνικαί αντιδράσεις θα υπάρξουν;
Αποδεικνύεται από την καθημερινότητα ότι η Εκκλησία προσφέρει μεγαλυτέρας υπηρεσίας εις τους πολίτας από το Κράτος.
Εάν σταματήση η Εκκλησία να προσφέρη υπηρεσίας εις τους αναξιοπαθούντος συμπολίτας μας εις τα ιδρύματα ή διακόψη τα εκατοντάδες χιλιάδες συσσίτια ημερησίως, τότε είναι βέβαιον ότι θα σημειωθή κανονική έκριξης από την οποίαν δεν θα γλυτώσουν οι πολιτικοί.
Οι Έλληνες πολιτικοί δεν σέβονται τον Ορθόδοξον Εκκλησίαν, την οποίαν όμως εκμεταλλεύονται δια ψηφοθηρίαν.
Οι Έλληνες πολιτικοί είναι πρόθυμοι να υπογράψουν διακρατικός συμφωνίας με Μουσουλμανικάς χώρας δια την ανέγερσιν τζαμιών με κρατικήν χρηματοδότησιν.
Ούτε όμως δι' ένα Ιερόν Ναόν δεν είναι πρόθυμοι να υπογράψουν.
Η Ορθόδοξος εκκλησία είναι σεβαστή εις το εξωτερικόν. Αναγνωρίζεται η πνευματικότης και η κατάνυξίς της, αλλά και το μεγάλο φιλανθρωπικόν και κοινωνικόν της έργον, όπως δια παράδειγμα εις την Αφρικήν.
Με χρήματα ιδιωτών, ανεγείρονται Ιεροί Ναοί, σχολεία, ιδρύματα και επιτελείται η Ιεραποστολή, η οποία εντυπωσιάζει και την μετριοπαθή - Μουσουλμανικήν χώραν Αίγυπτον, η οποία παρέχει μεγάλας διευκολύνσεις εις το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας, την ηγεσίαν του, τους Κληρικούς του, τα στελέχη του.
Διότι γνωρίζει την μεγάλην προσφοράν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τα πτωχάς και προβληματικάς περιοχάς, της Αφρικής.
Δεν ενοχλείται από τον ήχον της Καμπάνας η Μουσουλμανική Αίγυπτος, όταν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν ετέθησαν προδιαγραφαί δια την «νέαν καμπάναν», ή οποία δεν επιτρέπεται να «ταράζη» τον ύπνον ή την ησυχίαν «Ορθοδόξων», αιρετικών και αλλοδόξων.
Εις την Αίγυπτον αλλά και εις άλλας Αφρικανικάς χώρας, ως είπεν, εις πρόσφατον συνέντευξίν του, εις το Εκκλησιαοτικόν Πρακτορείον η «ROMFEA», ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος (και ενώ επεσκέπτετο την Αίγυπτον) κανένα Ορθόδοξον θρησκευτικόν κέντρον - ίδρυμα δεν πληρώνει ηλεκτρικόν ρεύμα.
Η ηγεσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο κλήρος και τα στελέχη της εις την Αίγυπτον κάμνουν αγοράς ή επενδύσεις με έκπτωσιν 20%. Εις την Ελλάδα δεν υπάρχουν τοιαύται διευκολύνσεις.
Υπάρχουν όμως, ύβρεις, χυδαίαι επιθέσεις, απειλαί δια την εναπομείνασαν περιουσίαν, τους μισθούς των κληρικών, κ.λπ. Εάν η Εκκλησία είχε την δυνατότητα να λειτουργή τρομοκρατικώς δια το πολιτικόν σύστημα, να απειλή, να αποκαλύπτη, να ζητή τας κατασχέσεις των περιουσιών όλων των διεφθαρμένων πολιτικών και των Αξιωματούχων του Κράτους, είναι βέβαιον ότι δεν θα ετόλμων να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της Εκκλησίας και των εκπροσώπων της. Αλλά αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι να καταγγέλη τους τρομοκράτας και υβριστάς της, αλλά να σώζη ψυχάς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ανωτέρω κείμενο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» φύλλο 1791/10-7-2009, σελ. 5.
Δυστυχώς μία μειοψηφία των πολιτικών μας και άνθρωποι που αρνούνται την Εκκλησία (άθεοι, υλιστές, αλλόθρησκοι και πιθανόν και ετερόδοξοι) προσπαθούν να αφαιρέσουν από την εκκλησία τα οικονομικά μέσα για να έχει προβλήματα στην επιτέλεση του κοινωνικού της έργου.
Αυτοί οι άνθρωποι δια της συμπεριφοράς τους αυτής δηλώνουν, ότι μισούν και δεν αγαπούν τον πάσχον τα συνάνθρωπο τους και ομοίως με αυτούς θέλουν να συμπεριφέρεται και να πράττει και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως τα μισάνθρωπα αισθήματα τους.
Πάντως οι πάντες να ξέρουν, ότι όσο η Εκκλησία βάλλεται, τόσο γιγαντώντεται.
Και ακόμα, οι αυτοί ας έχουν υπ' όψη τους την Ευαγγελική ρήση «σκληρόν σοί προς κέντρα λακτίζει».

Αναγνώστες