Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Οι Ιεράρχες Αθανάσιος και Κύριλλος

Οι σοφοί και υπέρμαχοι της Ορθοδοξίας κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια, όπου και διετέλεσαν αρχιεπίσκοποι της εκεί Εκκλησίας. Ό άγιος Αθανάσιος (295-373). όταν ήταν διάκονος ακόμη, έλαβε μέρος στην Α΄ Οικ. Σύνοδο των 318 Πατέρων, πού έγινε στη Νίκαια της Μ. Ασίας (325 μ.Χ.) εναντίον της αιρέσεως του Αρείου, αγωνίστηκε για το ομοούσιο των προ­σώπων της Αγίας Τριάδος. Κατά τα 45 χρόνια της αρχιερατείας του υπήρξε, κατά τον εγκωμιαστή του Γρηγόριο τό Θεολό­γο, ό «στύλος της Εκκλησίας» και ό κατ' εξοχήν «πατήρ της ορθοδοξίας». Εξορίστηκε, καταδιώχτηκε, αλλά όντας βέβαιοι ότι αγωνίζεται για την αλήθεια έμεινε άκαμπτος. Στο ιδιαίτερο Κοντάκιο, ό Αθανάσιος παρουσιάζεται να φυ­τεύει τα ορθόδοξα δόγματα, να αποκόπτει τα αγκάθια των αιρετικών κακοδοξιών πού φυτρώνουν ανάμεσα στα χρή­σιμα φυτά και ποτίζοντας το φυτώριο της ορθόδοξης διδα­σκαλίας του με την άφθονη Χάρη του Αγίου Πνεύματος να πληθαίνει το σπόρο της πίστεως και να παράγει «καρπόν εκατονταπλασίονα».
Ό άγιος Κύριλλος (375-444) έλαβε μέρος στην Γ ' Οικουμενική Σύνοδο των 260 Πατέρων, πού έγινε στα χρόνια του Θεοδοσί­ου του Μικρού (431 μ.Χ.) στην Έφεσο της Μ. Ασίας εναντίον της αιρέσεως του Νεστορίου, ό όποιος πολλά βλάσφημα είχε δογματίσει κατά της υπεραγίας Θεοτόκου αποκαλώντας την Χριστοτόκο, χωρίζοντας έτσι τις δύο φύσεις του Χρίστου. Στην καταδίκη της νεστοριανής αίρεσης σπουδαίο ρόλο έπαιξαν οι σοφώτατοι λόγοι και τα συγγράμματα του Κυρίλλου.

Αναγνώστες