Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Ανατολικές Θρησκείες

Μια προσέγγιση στην Ανατολική φιλοσοφία και σκέψη, δεν είναι και τόσο εύκολη όσο θα νομίζει κανείς.
Στην Ιστορία της δυτικής σκέψης υπάρχει κάτι που λέγεται φιλοσοφία και ένα άλλο που λέγεται Θεολογία. Στην ιστορία της Ανατολικής σκέψης δεν υπάρχει παρά μόνο μια που ονομάζεται θεολογία.
Με μια πρώτη προσέγγιση στις διαφορές δυτικής και ανατολικής φιλοσοφίας, θα βλέπαμε ότι ενώ τόσοι δυτικοί φιλόσοφοι της σύγχρονης ιδίως εποχής επιμένουν σε λεπτομερή τεχνικά προβλήματα και φαίνεται να αποφεύγουν τις γενικές θεωρήσεις πάνω στο Σύμπαν το θεωρούμενο σαν ένα σύνολο, οι μεγάλοι φιλόσοφοι της Ανατολής δεν χάνουν ποτέ από μπροστά τους, το βασικό πρόβλημα, εκείνο δηλαδή της εννοίας και του σκοπού της ζωής.
Από αρχαιότατους Ινδικούς φιλοσοφικούς στοχασμούς, μέχρι τους σύγχρονους σοφούς της Ινδίας η έρευνα της αλήθειας συνεχίστηκε αδιάκοπα. Ίσως από εκεί να προέρχεται μια διάκριση ανάμεσα στον δυτικό υλισμό και τον ανατολικό μυστικισμό.
Το πρόβλημά μας όμως δεν είναι η σύγκριση δυτικής και ανατολικής φιλοσοφίας, αλλά μια σύγκριση ανάμεσα στις θεολογίες τους. Βασικός πυρήνας της ανατολικής νοοτροπίας είναι η ιδέα της μετενσάρκωσης, της αιώνιας αναγέννησης της ανθρώπινης ψυχής που θα εξετασθεί ξεχωριστά λόγω της ιδιαιτερότητάς της. Κρίναμε δε σκόπιμο να αναφερθούμε και στην θεοσοφία, καθόσον η θεοσοφία είναι ένα σύστημα, το οποίο είναι επηρεασμένο από τις Ανατολικές θρησκείες και ειδικώτερα από την Ανατολική φιλοσοφία και σκέψη.
πηγή: "Χριστιανική Επιχειρηματολογία" Αλέξανδρου Η. Σπυράκη.

Αναγνώστες