Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Η διακήρυξις του παλαιών Πατρών Γερμανού


Διακήρυξις του Γερμανού
Αρχιεπισκόπου Πατρών, Εξάρχου της πρώτης κατά την τάξιν Αχαΐας, προς τον Κλήρον και τους πιστούς της Πελοποννήσου.

«Πολυαγαπημένοι μας αδελφοί, ο Κύριος, ο οποίος ετιμώρησε [1] τους πατέρας μας και τα τέκνα των, σας αναγγέλλει δια του στόματός μου το τέλος των ημερών των δακρύων και των δοκιμασιών. Η φωνή Του είπεν ότι είσθε ο στέφανος του κάλλους Του και το διάδημα της Βασιλείας Του.
Η αγία Σιών δεν θα παραδοθή πλέον εις την ερήμωσιν [2]. Ο ναός του Κυρίου, ο οποίος εβεβηλώθη ωσάν ένας άθλιος χώρος, τα σκεύη της δόξης, τα οποία εσύρθησαν εις τον βούρκον [3] θα γίνει καταιγίς! Η άβυσσος την άβυσον επικαλείται [4]η παλαιόθεν ευσπαχνία του Κυρίου [5] θα επισκιάση τον Λαόν Του. Η φυλή των Τούρκων υπερέβη το μέτρον των ανομιών, η ώρα του καθαρμού έφτασε, συμφώνως προς τον λόγον του Αιωνίου: «να πετάξης έξω, να διώξης τον σκλάβον και τον υιόν του»[6].
Να είσθε, λοιπόν, αγαπημένοι, ω γένος των Ελλήνων, φυλή Ελληνική δύο φορές δοξασμένοι από τους Πατέρες σας˙ οπλισθήτε με τον ζήλον του Θεού˙ έκαστος εξ υμών ας ζωσθή την ρομφαίαν του˙ διότι είναι προτιμώτερον να αποθάνη τις με τα όπλα ανά χείρας, παρά να καταισχύνη τα ιερά της Πίστεως του και την Πατρίδα του [7].
Εμπρός λοιπόν «ας συντρίψωμεν τα δεσμα, τον ζυγόν ο οποίος επικάθηται επί την καφαλήν μας» [8], διότι είμεθα οι κληρονόμοι του Θεού και οι συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού [9].
Οι άλλοι, και όχι εμείς οι Ιερωμένοι θα σας ομιλήσουν διά την δόξαν των προγόνων σας. Εγώ όμως θα σας επαναλάβω το όνομα του Θεού, προς τον Οποίον οφείλομεν αγάπην ισχυροτέραν και από τον θάνατον [10].
Αύριον, ακολουθούντες τον Σταυρόν, θα βαδίσωμεν προς αυτήν την Πόλιν των Πατρών, της οποίας η γη είναι ηγιασμένη από το αίμα του ενδόξου Μάρτυρος Αποστόλου Αγίου Ανδρέου.
Ο Κύριος θα εκατονταπλασιάση το θάρρος σας. Ίνα δε προστεθούν εις υμάς αι αναγκαίαι διά να αναζωογονηθήτε δυνάμεις, σας απαλλάσω από την νηστείαν της Τεσσαρακοστής, την οποίαν τηρούμεν.
Στρατιώται του Σταυρού, ότι καλείσθε να υπερασπισθήτε, είναι αυτό το θέλημα του Ουρανού! Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είσθε ευλογημένοι και συγκεχωρημένοι από πάσας τας αμαρτίας σας».

(εξεφωνήθη εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους Βελιά την 8ην (21) Μαρτίου 1821)
-------------------------------------
[1]ενν. δια της υποδουλώσεως εις τον κατακτητήν
[2] Ησαΐας 62, 3
[3] Α΄ Μακαβ. 2, 8-9
[4] ψαλμ. 41, 8
[5] θρήνοι Ιερεμίου 5, 1
[6] Γένες. 21, 10
[7] Ψαλμ. 44, 4
[8] Ψαλμ. 2, 3
[9] Ψαλμ. 8,17
[10] Άσμα Ασμάτων 8, 6

Αναγνώστες