Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Ο γάμος (εισαγωγικό μέρος)

Εάν ο άνθρωπος είναι το σύνθετο ον στον κόσμο, ως διφυής, αποτελούμενος δηλαδή από σώμα (υλικό) θνητό και από ψυχή (πνευματική) αθάνατη, τότε ο γάμος1 είναι η πιο σύνθετη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου2.
Αφού ο άνθρωπος αποτελείται από υλικό σώμα, με τη μελέτη του οποίου ασχολείται η φυσιολογία3, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτήν την επιστήμη, γιατί η φυσιολογία μελετά κάποια μορφή των συζυγικών σχέσεων.
Κατ' αναλογία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ψυχολογία4. Γιατί η πλήρης εξέταση ενός θέματος της Ηθικής (όπως ο γάμος) προϋποθέτει την τέλεια γνώση της φυσιολογίας και της ψυχολογίας πάνω σ' αυτό το θέμα.
Για να γνωρίσουμε δηλαδή τέλεια, κατά το ανθρωπίνως δυνατό, το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να εξετάσουμε και τη θέλησή Του διά μέσου των νόμων της φύσης, που Αυτός ο ίδιος όρισε· της φύσης δηλαδή της υλικής που εξετάζει η φυσιολογία, και της πνευματικής που εξετάζει η ψυχολογία5.
Ο γάμος επομένως για να είναι κατά Χριστόν θα πρέπει να είναι 1) κατά φύση καί 2) κατά την αποκεκαλυμμένη διδασκαλία του Θεού. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Γενικώς περί γάμου, ιδέ ιδίως: Ε.Α. Westermarck, The Histοry οf Human Marriage, v. 1-3 (1921). W.H.R. Riνers, Marriage, intrοductοry and primitiνe, εις J. Hastings, Εncyclοpaedia οf Religiοn and Ethics, V.VIII, (Edinburgh, 1915), pp. 423-432. Henri Rοndet, Intrοductiοn a 1'etude de la théοlοgie du mariage (Paris, 1960). J. Zhishman, Το δίκαιον του γάμου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μετάφρασις Μελετίου Αποστολοπούλου, τ. 1-2 ('Αθήναι, 1912-1914).
2. Πρβλ. «Το πρόβλημα της σεξουαλικής και ερωπκής ηθικής είναι ένα από τα περιπλοκώτερα, από τα βαθύτερα και από τα πλέον μεταφυσικά προβλήματα» Ν. Μπερδιάγιεφ, Περί του προορισμού του ανθρώπου, ελλ. μετάφρασις, σ. 320.
3. Φυσιολογία είναι «η επιστήμη της ζώσης φύσεως, ήτοι η ερευνώσα τας λειτουργίας των ζώντων οργανισμών, η ερμηνεύουσα τα φαινόμενα της ζωής και καθορίζουσα του νόμους και τας αιτίας αυτών κ.λπ.» Σ. Δοντά, Φυσιολογία, τ. 1 (Αθήναι, 1935), σ. 1.
4. «Ψυχολογία είναι (η) επιστήμη (η) ερευνώσα κυρίως το πνευματικόν μας στοιχείον». Κ. Σπετσέρη, Η ψυχική ζωή του ανθρώπου. (Αθήναι, 1960), σ. 6.
5. Πρβλ. το του Παύλου: Οι «νόμον μη έχοντες..., ενδείκνυνται το έργον, του νόμου γραπτόν εν ταις καρδίαις αυτών, συμμαρτυρούσης αυτών της συνειδήσεως...» Ρωμ. β', 14-5.
 

Αναγνώστες