Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.

«Ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζεται (στήν Ἁγία Γραφή) Ὄρος (βουνό), διότι εἶναι ἀσφαλής, σταθερή, καὶ ἀδιάσειστη. Ὅπως ἀκριβῶς δεν μπορεῖ νά σαλέψει κανεὶς ἕνα βουνὸ ἔτσι οὔτε τὴν Ἐκκλησία.
Ὁ Θεὸς τὴν «ἐφύτεψε», ποιός μπορεῖ να τὴν σαλέψει;
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ τὸν οὐρανό, λάμπει περισσότερο ἀπὸ τὸν ἥλιο.
Τίποτε δεν εἶναι ἴσο μὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἂν πολεμᾶς ἄνθρωπον ἢ θὰ νικήσεις ἤ θὰ νικηθείς. Ἂν ὅμως πολεμᾶς τὴν Ἐκκλησία, εἶναι ἀδύνατον νά νικήσεις, διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ ὅλους. Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν! Καὶ αὐτοί που τὴν πολέμησαν χάθηκαν. Ἐνῶ Αὐτὴ ἀνέβηκε πάνω ἀπὸ τοῦ οὐρανούς.
Τέτοια εἶναι ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅταν πολεμεῖται, νικάει̇
Ὅταν τὴν ἐχθρεύονται, ὑπερισχύει̇
Ὅταν ὑβρίζεται, γίνεται λαμπρότερη̇
Δέχεται τραύματα καὶ δεν πέφτει ἀπὸ τὶς πληγές̇
Κλυδωνίζεται, ἀλλὰ δεν καταποντίζεται̇
Δέρνεται ἀπὸ τρικυμίες, ἀλλὰ δέν ναυαγεῖ̇
Παλεύει, ἀλλὰ μένει ἀήττητη̇
Ἀγωνίζεται σκληρά, ἀλλὰ δέν νικιέται.
Τίποτε δέν εἶναι ἰσχυρότερο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία·
Ἡ ἐλπίδα σου εἶναι ἡ Ἐκκλησία·
Ἡ σωτηρία σου εἶναι ἡ Ἐκκλησία·
Τὸ καταφύγιό σου εἶναι ἡ Ἐκκλησία·
Εἶναι ὑψηλότερη ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καί πιὸ πλατεῖα ἀπὸ τῇ γῇ.
Ἡ Ἐκκλησία ποτὲ δέν γερνάει, ἀλλὰ διατηρείται ἀκμαία.
Ὅσο ἄλλοι τὴν ἐχθρεύονται, τόσο Αὐτὴ αὐξάνεται. Καὶ τὰ μὲν κύματα τῶν ἐχθρῶν διωγμῶν διαλύονται, ἡ Ἐκκλησία δὲ σὰν πέτρα στέκεται ἀσαλεύτη. Αὐτοί πού τὴν πολέμησαν «βουβάθηκαν» και λησμονήθηκαν, Αὐτὴ δέ πού πολεμήθηκε, ξεπέρασε καὶ τὸν οὐρανό.  Διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ριζωμένη περισσότερο στόν οὐρανὸ παρὰ στή γῆ.
Εὐκολώτερον τὸν ἥλιον σβεσθῆναι ἤ τὴν Ἐκκλησίαν ἀφανισθῆναι.
Ὅπως τὰ φυτά, ὅταν ποτίζονται, αὐξάνουν ἐκ φύσεως, ἔτσι καὶ ἡ Πιστὴ μας, ὅταν πολεμεῖται, ἀνθίζει περισσότερο· ὅταν διώκεται αὐξάνει πολύ. Καὶ συνήθως δέν κάνει τοὺς κήπους τόσο θαλεροὺς τὸ πότισμα, ὅσο ἐκ φύσεως ποτίζει τις Ἐκκλησίες τὸ Αἷμα τῶν Μαρτύρων.
Ἡ Ἐκκλησία παραλαμβάνει ἀνθρώπους «μαύρους» ἀπὸ τὴν ἁμαρτία σὰν τὰ κοράκια, καὶ τοὺς παραδίδει ἥμερους σὰν τὰ περιστέρια.
Παραλαμβάνει ἀνθρώπους μὲ ἄγρια αἰσθήματα, σὰν τὸν λύκο, καὶ τοὺς παραδίδει ἥμερους σὰν τὰ πρόβατα.
Κι ἂν ἀκόμη εἶσαι ἁμαρτωλός, ἔμπα στήν Ἐκκλησία, γιά νά πεῖς τὶς ἁμαρτίες σου, κι ἂν πάλι εἶσαι δίκαιος, ἔμπα, γιά νά μὴ χάσεις τὴν ἀρετή σου, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι λιμάνι καὶ γιά τοὺς δυό.
Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἰατρεῖο καὶ ὄχι δικαστήριο, ποὺ ζητεῖ εὐθύνες για τὰ ἁμαρτήματα μας· ἀντίθετα παρέχει συγχώρηση ἁμαρτημάτων.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθαρτήριο ψυχῶν.
Ἡ Ἐκκλησία εὐφραίνει, ἀναπαύει, παρηγορεῖ.
Ἡ Ἐκκλησία ἀναδεικνύει Ἁγίους καὶ Ἥρωες.
Ἡ Ἐκκλησία ἀνορθώνει τὸ φρόνημα καὶ δεν ἀφήνει νά προσκολλᾶσαι στά γήινα, σὲ μεταφέρει ἀπὸ τή γῆ στόν οὐρανό.
Ἂν συχνάζεις συνεχῶς στήν Ἐκκλησία, ὁπωσδήποτε θὰ ἀποβάλλεις τὶς κακὲς ἐπιδράσεις καὶ συνήθειες, ποὺ πῆρες ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Τή φοιτήσή σας στό Ναὸ νά προτιμᾶτε περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀσχολία καὶ φροντίδα. Ὅταν ἐγκαταλείπεις τὴν Ἐκκλησιαστικὴ συνάξη ζημιώνεις τὸν ἑαυτὸ σου καὶ τὴν οἰκογένειά σου»

Αναγνώστες