Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Προσευχὴ τοῦ Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου


Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας,  φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δὲ ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι  τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα,  καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου,  ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


(Ελεύθερη απόδοση στην Νεοελληνική)
Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας,  φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μήν ἀφήσεις νὰ ἔχω.
Πνεῦμα δὲ ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισε σὲ μένα, τὸν ἐλάχιστο.
Ναί, Κύριε καὶ Βασιλιᾶ τῆς κτίσεως, δώρησέ μου νὰ μπορῶ νὰ βλέπω τὰ δικά μου λάθη, καὶ νὰ μὴ κατακρίνω τὸν ἀδελφό μου, σὺ ποὺ εἶσαι εὐλογημένος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Ἂς γίνει ἔτσι.

Αναγνώστες