Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Ο γάμος (τρίτο μέρος)

3) Μητρότητα  
Η μητρότητα41 είναι μια άλλη φυσική ορμή, που ικανοποιείται με το γάμο και προϋποθέτει την τεκνογονία42. Η μη ικανοποίηση της ορμής της μητρότητας «γεννά ταραχήν της ψυχικής ισορροπίας»43.  
Η μητρότητα όταν συνδέεται με την αρετή44, που εκδηλώνεται με την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των τέκνων, έχει ηθική αξία, γιατί η διαπαιδαγώγηση ιδίως είναι εντολή του Θεού προς τους γονείς. Στην Αγία Γραφή βρίσκουμε σαφείς εκφράσεις με τις οποίες εντέλλονται οι γονείς να διδάξουν στα τέκνα τους το νόμο του Θεού45, και να τα αναθρέψουν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου»46, γιατί με την εκπαίδευση υπάρχει ελπίδα να τελειοποιηθούν47. Η διαπαιδαγώγησή τους όμως πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή για να μη εξοργισθούν48. Ανάλογα διδάσκουν και οι Πατέρες49. Η συναίσθηση όμως των γονέων για την ευθύνη της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των τέκνων τους συμβάλλει πολύ στην αυτοαγωγή για την καλλιέργεια του χαρακτήρα τους και γενικά την ηθική τελειοποίηση του εαυτού τους50. Επομένως με το γάμο ικανοποιείται η ορμή της μητρότητας και ταυτόχρονα τελειοποιοιούνται πνευματικά τα τέκνα και οι γονείς.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Π.Γ. Κοροντζή, ένθ' ανωτ. Σερ. Παπακώστα, Το ζήτημα της τεκνογονίας, Tο δημογραφικόν πρόβλημα από χριστιανικής απόψεως. (Εκδ. 2, Αθήναι, 1947).
42. Πρβλ. το του Κυρίου: «Η γυνή... όταν γεννήση το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει της θλίψεως διά την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον». (Ιωάν. ιστ', 21 και Παροιμ. κγ', 24). Η «ορμή της μητρότητος» είναι η παρωθούσα προς απόκτησιν και ανατροφήν τέκνων... Είναι κατ' εξοχήν έντονος και βαθεία εις την γυναίκα, συνδέεται δε και με την σωματικήν της κατασκευήν... Η επιθυμία αποκτήσεως τέκνων εμφανίζεται και εις τον άνδρα, αλλ' όχι με την δύναμιν, την οποίαν βλέπομεν εις την γυναίκα... Η ορμή της μητρότητος παρωθεί την γυναίκα εις πράξεις μεγίστης αυταπαρνήσεως». (Σπετ. Η ψυχική ζωή, ένθ' αν., σ. 27-28).
43. Καλλιάφα, Α' Διάγραμμα της ψυχολογίας του βάθους, ένθ' αν., σ. 98. Kαι Κοροντζή, ένθ' άν., σ. 29.
44. «Κρείσσων ατεκνία μετά αρετής». Σοφ. Σολ. γ', 13. «Πολύγονον δε ασεβών πλήθος ου χρησιμεύσει. Σοφ. Σολ. δ', 3.           
45. Kαι προβιβάσεις αυτά (την αγάπην προς τον Θεόν, στχ. 5) τους υιούς σου, και λαλήσεις  εν αυτοίς, καθήμενος εν οίκω και πορευόμενος εν οδώ, και κοιταζόμενος και διανιστάμενος». Δευτ. στ',7 «Παραβαλείς δε αυτήν (την εμήν εντολήν) επί νουθεσίαν τω υιώ σου». Παρ. β΄2.
46. «Εκτρέφετε αυτά (τα τέκνα υμών) εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Εφεσ. στ'.
47. «Παίδευε υιόν σου, ούτως γαρ έσται εύελπις». Παρ. ιθ', 18.
48. «Οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών» Εφεσ. ζ', 4α. «Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα υμών, ίνα μη αθυμώσιν». Κολ. γ', 21.
49. Ιδέ Ιερων. Κοτσώνη, Η χριστιανική ανατροφή των παιδιών κατά τους χρόνους των κατακομβών. (Αθήναι, 1939).
50. Ιδέ και Κοροντζή, ένθ' αν., σ. 30. Π.χ. ο Χριστιανός γονεύς περιορίζει τας απαιτήσεις του εκ των τέκνων του χάριν των απαιτήσεων του Θεού εξ αυτών. «Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος· και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ εστί μου άξιος». Ματθ. ι', 37.

Αναγνώστες