Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Απάντησις του Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης εις την ακαδημαϊκόν κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ λαοῦ· μὴ τὴν διασύρεις… γιατὶ στέκεσαι ἀπέναντί της;»
Ἡ Ἀκαδημαϊκὸς κυρία Γλύκατζη– Ἀρβελέρ, ἡ ὁποία ἔχει μεγάλο κῦρος εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ ἡ ὁποία ἔχει ὑπερασπισθῆ τὸ Βυζάντιον ὡς συνέχεια τῆς Ἑλλάδος μὲ βιβλίον της προέβη εἰς κριτικὴν εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν δῆθεν μυθικὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν. Εἰς τὴν κ. Ἀρβελέρ, ἡ ὁποία ἤσκησε τὴν κριτικὴν εἰς τὸν Βόλον, ἀπήντησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης κ.
Εἰς τὴν ἀπάντησίν του ἐπισημαίνει τὰ ἀκόλουθα:
«Ἀπὸ τὸ Βόλο μᾶς ἔστειλε τὸ ἄστοχο καὶ ἀνούσιο μήνυμά της ἡ
μεγάλη κυρία τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων. Λυπούμαστε εἰλικρινά, διότι κι αὐτὴ ἡ μεγάλη Καθηγήτρια, ἡ Ἐπιστήμων τοῦ παγκοσμίου βεληνεκοῦς, ἔπεσε στὸ ἴδιο ὀλίσθημα. Εἰλικρινὰ δὲν τὸ περιμέναμε ἀπ’ αὐτὴν νὰ μασήση τὴν ἴδια μονότονη κι ἀνούσια καραμέλα. Τὴν καραμέλα τῆς θρυλουμένης “Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας”.
Ποιᾶς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, κυρία μου; Ἐπιτρέπεται νὰ πιάνεσαι ἀδιάβαστη ἐσὺ σήμερα καὶ νὰ ἐγκαλῆς τὴν Ἐκκλησία στοὺς τόσο δύσκολους καιρούς της;
Αὐτὴ εἶναι ἡ βοήθειά σου στὸ Γένος καὶ τὴν Ἐκκλησία του; Ἕνα καλὸ λόγο ὤφειλες καὶ δὲν τὸν εἶπες.
Οἱ μεγάλοι δάσκαλοι καὶ διανοούμενοι, ποὺ ἔφευγαν γιὰ τὴν Ἑσπερία, τὰ δύσκολα χρόνια τοῦ Γένους, δὲν ἐγκαλοῦσαν τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ βοηθοῦσαν τὸ Γένος μὲ κάθε τρόπο, ἀπὸ τὰ ξένα.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ λαοῦ, μὴ τὴν διασύρεις. Μὴ κόβης μὲ τὸ μαχαίρι τοῦ κύρους τῶν γνώσεών σου τὴν ἐλπίδα τοῦ λαοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ ἐναπομεῖναν 4% τῆς ἄλλοτε μεγάλης περιουσίας της παλεύει.
Δὲν παλεύει μὲ χρήματα, κυρία Ἀρβελέρ. Παλεύει μὲ πνεῦμα, μὲ ἀγῶνες πνευματικούς. Δὲν εἶναι ἄδικο νὰ παλεύη καὶ ἐναντίον σου;
Γιατί στέκεσαι ἀπέναντί της; Δὲν εἶσαι μέλος της; Δὲν τὴν πονᾶς;
Ἔλα νὰ μᾶς πῆς, ποὺ σφαλλόμαστε, γιὰ νὰ τὸ διορθώσουμε. Βρῆκες ὅμως τὴν ἐποχὴ αὐτή, γιὰ νὰ χτυπήσης κι ἐσὺ τὴν Ἐκκλησία;
Ὢ τὸν ἀδύνατο πὼς τὸν χτυποῦν! Σὲ πληροφοροῦμε ὅμως, ἐμεῖς ποὺ δὲν σὲ κατακρίνουμε, ποὺ δὲν παύουμε νὰ σ᾽ ἔχουμε καύχημα γιὰ τὶς ἐπιδόσεις σου στὸ χῶρο τῆς Ἐπιστήμης, ὅτι δὲν αἰσθανόμαστε ἀδύνατοι.
Ἔχουμε τὸν Θεὸ τὸν Ἅγιο, τὴν Παναγία, τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς Ἀγγέλους, ἔχουμε τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ τὸν ἅγιο. Θὰ δέσουμε τὰ τραύματά μας, κι αὐτὸ τὸ τραῦμα, ποὺ μᾶς προκάλεσες Ἐσύ, καὶ θὰ προχωρήσουμε. Κι ἂν ἔχουμε θησαυροὺς καὶ περιουσίες, ἔλα νὰ μᾶς τὰ πάρης. Ἔλα νὰ τὰ βρῆς, νὰ τὰ δείξης εἰς ἐπίρρωσιν τῶν λόγων σου, γιὰ νὰ δικαιωθῆς.
Ἐὰν ὅμως δὲν βρῆς, ἔλα μὲ θάρρος νὰ βγῆς καὶ νὰ ὁμολογήσης τὴν ἀλήθεια.
Ἔχουμε ὄντως περιουσία ἀξιοποιήσιμη, ποὺ νὰ μπορῆ νὰ θεραπεύση ἀνάγκες τοῦ λαοῦ καὶ δὲν τὸ κάνουμε; Τότε καλὰ μᾶς τὰ εἶπες.
Ὁ λαὸς ὅμως, κυρία μου, ξέρει. Κι ἂν σὲ χειροκρότησαν μερικοὶ τὴν ὥρα, ποὺ τὰ ἔλεγες αὐτά, βγὲς νὰ ρωτήσης καὶ τοὺς ἄλλους. Τοὺς ἄλλους, ποὺ ἐμπιστεύονται τὴνἘκκλησία.
Αὐτούς, ποὺ δίνουν τὸν ὀβολό τους, γιὰ νὰ συντηρηθοῦν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ νὰ ζήσουν οἱ ἱερατικὲς οἰκογένειες, αὐτοὶ ποὺ προσφέρουν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας τὴν βοήθειά τους στοὺς πτωχούς. Αὐ τούς, ποὺ προσφέρουν ἐθελοντικὴ ἐργασία δίπλα μας, στὰ Ἱδρύματα καὶ στὰ Συσσίτιά μας.
Ἐμεῖς θὰ θέλαμε ἀπὸ σᾶς μόνο ἕνα καλὸ λόγο, ἀπ’ τὸ ὕψος αὐτοῦ τοῦ ἄμβωνα, ποὺ σὲ ἀνέβασε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Δὲν μᾶς τὸν εἶπες.
Δὲν πειράζει.
Νὰ ξέρης ὅμως ὅτι ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ πῆρες τὴν ἐξουσία σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο λόγο “μάθετε οἱ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου”.
Τί ἀνταποδίδεις στὸν Ὕψιστο;
Βάλλεις κατὰ τῆς Ἐκκλησίας Του;»
πηγή: http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1907.pdf
Ἰγνάτιος.

Αναγνώστες